+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Regulaminy

REGULAMIN CZYTELNI

ORAWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

&1

PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

 

1.  Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy mieszkańcy gminy oraz turyści, bez względu      

     na  to, czy są stałymi czytelnikami czy też chcą korzystać z czytelni doraźnie.

2.  Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są zarejestrować  swą obecność  w zeszycie  

     odwiedzin.

3.  Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu.

4.  Czytelnik ma prawo korzystać  samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza z wszelkich

     źródeł informacji katalogowej lub bibliograficznej znajdujących się w czytelni. W razie  

     potrzeby może być    

     skierowany również do odpowiedniej biblioteki specjalistycznej.

5.  Z księgozbioru podręcznego nie pożycza się książek do domu.

6.  Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik zwraca dyżurnemu   

     bibliotekarzowi.

7.  Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach

     dopuszczalnych  ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  

     pokrewnych  (DZ. U. 2000,NR 80, poz.904 z późn. Zm.) Usługa kopiowania wykonywana

     jest odpłatnie.

 8. Czytelnia umożliwia wypożyczenie do domu materiałów bibliotecznych na dni świąteczne

 9. Zasady korzystania z komputera i Internetu ustala odrębny regulamin.

 

&2

 

PRZEPISY  PORZĄDKOWE

 

1 . Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień i  

     literatury na interesujący temat.

2.  W czytelni obowiązuje cisza.

3.  W czytelni obowiązuje zakaz spożywania, posiłków.

                                                            

&3

 

 1. Osoba która w jakikolwiek sposób narusza zasady współżycia społecznego przy  ,  

     korzystaniu z czytelni, może być czasowo pozbawiona prawa do korzystania z zasobów

     biblioteki na podstawie decyzji dyrektora.                                         

2.  Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w  

     kompetencjach dyrektora.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

ORAWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

 

& 1.

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z wyznaczonych urządzeń komputerowych, zwanych dalej stanowiskami internetowymi, zapewniających łączność internetową.

& 2.

Ze stanowisk komputerowych korzystać może każda osoba, która zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz wyjaśnieniami pracownika Biblioteki Publicznej  na temat technicznych warunków obsługi urządzeń.

& 3.

Podstawą korzystania z usług internetowych jest wpisanie się do specjalnego rejestru udostępnień.

& 4.

Korzystanie z usług internetowych jest bezpłatne.

Opłata specjalna za wydruki formatu A-4 (czarno-białe) wynosi 0,2 zł. za każdą stronę. Kopiowanie jest bezpłatne.

& 5.

Czytelnikowi  nie wolno korzystać z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza (CD-ROM, dyskietka itp.)

& 6.

Stanowiska internetowe w Orawskiej Bibliotece Publicznej służą do zaspokajania potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania ich do celów komercyjnych, rozrywkowych, a także sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz udostępniania materiałów pornograficznych.

& 7.

W trakcie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych zabrania się w szczególności :

-instalacji bez zgody pracownika Biblioteki Publicznej jakichkolwiek danych na dyskach   

 twardych,  

-dokonywania zmian w konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk internetowych,

-samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego  

 oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.

& 8.

Informacje na temat zakłóceń w pracy urządzeń, usterek technicznych lub zerwanej łączności z serwerem internetowym należy niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi.

&.9.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy.

& 10.

W przypadku naruszenia zasad i warunków korzystania ze stanowisk internetowych określonych w niniejszym regulaminie, użytkownik może być pozbawiony prawa do korzystania z usług internetowych.